carpclife_logo.gif

 

top_home.gif

top_login.gif

top_credit.gif

top_cart.gif

top_buy.gif

to_mypage.gif

top_guestcenter.gif

질문과 답변 사진갤러리 |  견적문의 |  FAQ     

찾아오시는길

무통장입금안내

블랙쉴드 보안서버

 
HDMI 컴팩트 AD보드 호환리스트
 
 
제조사 패널명 해상도 케이블 전압 인버터 비고
10인치
LG LP101WH1(TL)(A1) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP101WH1(TL)(B2) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP101WH1(TL)(B4) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP101WH1(TL)(B5) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP101WH1(TL)(B6) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP101WH1(TL)(B1) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 5-12V LED LED 지원
LG LP101WH1(TL)(A3) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 5-12V LED LED 지원
HYDIS HT10X21-100 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT10X21-311 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HV104X01-100 1024 X 768 LVDS 3.3V CCFL3 지원
HYDIS HT101HD1-100 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CPT CLAA104XA01CW 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA101WA01A 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 5-12V LED LED 지원
CPT CLAA101WA01S 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 5-12V LED LED 지원
TOSHIBA LTM10C306 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 인버터 컨넥터 개조
TOSHIBA LTM10C306K 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTM10C313K 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTM10C314 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTM10C321W 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
11인치
LG LP116WH2 (TL)(C1) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 5-12V LED LED 지원
LG LP116WH2 (TL)(B1) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP116WH2 (TL)(N1) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN116AT02 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B116XW01 V.0 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B116XW02 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CPT CLAA116WA03A 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 5-12V LED LED 지원
CHIMEI N116B6-L04 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 5-12V LED LED 지원
HANNSTAR HSD110PHW1-A00 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 5-12V LED LED 지원
TOSHIBA LTD111EXDA 1366 X 768 LVDS 6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTM11C307 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTM11C307S 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 인버터 컨넥터 개조
12인치
SAMSUNG LT121XF-L01 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN121X1-L01 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN121X1-L02 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN121XA-L01 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN121XF-L01 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN121XJ-L01 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN121XJ-L02 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
SAMSUNG LTN121XJ-L03 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN121XU-L01 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN121W1 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN121AT02 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN121AT03 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN121AT05 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP121WX1 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP121X04(A2) 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP121X04(B2) 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP121X05(A2) 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
HANNSTAR HSD121PHW1 1366 X 768 LVDS 11 3.3V LED 지원
HANNSTAR LTD121EC5V 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
HANNSTAR HSD121PHW1-A01 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
HANNSTAR HSD121PHW1-A03 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
HYDIS HV121X03 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT121X01-100 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT121WX4 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HV121WX4 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT12X11-100 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT12X12-100 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT12X12-A 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT12X13-100 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT12X21-100 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N121X4-L01 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
CHIMEI N121X4-L02 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
CHIMEI N121X5-L01 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
CHIMEI N121X5-L03 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
CHIMEI N121X5-L05 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
CHIMEI N121X5-L06 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
CHIMEI N121Ia-L02 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N121I3-L01 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N121I9-L02  1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
IDTech IAXG01M 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
AU B121EW05 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
AU B121EW06 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
AU B121EW07 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
AU B121EW09 1280 X 800 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CPT CLAA121WA01 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA121XP01-001 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA121WA01A 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
QUANTA QD12TL01 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
QUANTA QD12TL02 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TORISAN TM121XG-02L02D 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD121EXPK 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD121EXQD 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD121EXQG 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD121EWVB 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD121KX5V 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTM12C318 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
NEC NL10276AC24-02 1024 X 768 LVDS2 3.3V CCFL1 지원
NEC NL10276BC24-04 1024 X 768 LVDS2 3.3V CCFL1 지원
NEC NL10276BC26-01 1024 X 768 LVDS2 3.3V CCFL1 지원
NEC NL10276BC26-02 1024 X 768 LVDS2 3.3V CCFL1 지원
13인치
LG LP133WX1  1280 X 800 LVDS9 3.3V CCFL2 지원
LG LP133WX1(TL)(N1) 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP133WX1(TL)(B1) 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP133WX1(TL)(P2) 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP133x09  1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP133X1 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
LG LP133X2 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
LG LP133X3 1024 X 768 LVDS2 5V CCFL1 지원
LG LP133X4 1024 X 768 LVDS5 3.3V CCFL2 지원
LG LP133X5 1024 X 768 LVDS2 5V CCFL1 지원
LG LP133X4(D1PC) 1024 X 768 LVDS5 3.3V CCFL2 지원
LG LP133X6 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
LG LP133X6(B2FJ) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
LG LP133X7(B2DL) 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP133X7(C2CC) 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP133X7(N2AC) 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP133X7(F21B) 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP133X7(H2CC) 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP133X7(L2TO) 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP133X8 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP133WH2(TL)(A2) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP133WH-TLA2 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP133WH-TLA4 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP133WH2(TL)(A3) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP133WH2(TL)(A4) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP133WH1(TL)(A1) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP133WH1(TL)(A2) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LT133X1 1024 X 768 LVDS151 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT133X1-101 1024 X 768 LVDS12 5V CCFL2 지원
SAMSUNG LT133X1-104 1024 X 768 LVDS12 5V CCFL2 지원
SAMSUNG LT133X1-106 1024 X 768 LVDS50 5V CCFL1 지원
SAMSUNG LT133X1-124 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL1 지원
SAMSUNG LT133X2-124 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT133X2-128 1024 X 768 LVDS12 5V CCFL2 지원
SAMSUNG LT133X2-152 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT133X2-154 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT133X4-122 1024 X 768 LVDS12 5V CCFL2 지원
SAMSUNG LT133X5 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL1 지원
SAMSUNG LT133X5-122 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT133X7-124 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT133X7-154 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT133X7-128 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN133AT07 1280 X 800 LVDS9 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN133AT02 1280 X 800 LVDS9 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN133AT08 1280 X 800 LVDS9 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN133W1 1280 X 800 LVDS9 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN134AT02 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN133AT17-T01 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN133AT17-H01 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B133EW01 1280 X 800 LVDS9 3.3V CCFL2 지원
AU B133XW01 V.0 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B133XW01 V.1 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B133XW01 V.2 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B133EW06 1280 X 800 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B133XW03 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B133XW02 V.0 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CPT CLAA133WA01A 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CPT CLAA133WA01 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SHARP LQ133K1LB5C 1280 X 800 LVDS9 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ133K1LD4B 1280 X 800 LVDS9 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ133K1LHB1 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ133K1LA4A 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ133K1LA04    1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD133EXEA 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD133EX2A 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD133EXEK 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD133EXEY 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD133EX2K 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD133EX2X 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD133EX2Y 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD133LX7S 1280 X 800 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD133ECLF 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD133ECYF 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TORISAN TM133XG-02L07A 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TORISAN TM133XG-A02-02 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LT133EE10000 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CHIMEI N133i1-L01 1280 X 800 LVDS9 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N133i7-L01 1280 X 800 LVDS9 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N133B6-L02 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 5-12V LED LED 지원
CHIMEI N133B6-L01 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 5-12V LED LED 지원
CHIMEI N134B6-L04  1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
UNIPAC UB133X01 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
ACER (ADT) L133X2 (D291207) 1024 X 768 LVDS 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT13X13-203 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT13X13-213 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT13X14-101 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HITACHI TX34D63VC1CAA 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
HITACHI TX34D71VC1CAA 1024 X 768 LVDS2 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
HITACHI TX34D71VC1CAB 1024 X 768 LVDS2 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
IBM 09J3660 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
IBM 25L8420 1024 X 768 LVDS2 3.3V CCFL2 LVDS 케이블개조
14인치
SAMSUNG LT141X4-122 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT141X5-124 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT141X6-122 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT141X7-122 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT141X7-124 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141X7 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141X7-L06 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 인버터 컨넥터 개조
SAMSUNG LTN141X7-L08 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141X8-L00 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141X8-L02 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141X9-L01 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XA 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XA-L01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XA-L03 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XB-L01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XB-L02 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XB-L03 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XB-L04 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XC-L01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XD-L01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XE-L01 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XF-L01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XF-L02 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XF-L03 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XF-L04 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XF-L05 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XG-L01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XJ-L01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XU-L01 1024 X 768 LVDS2 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT141X4 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTM14C406P 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTM14C433E 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTM14C501 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141AT02 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141AT03 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141AT07 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141AT13 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141BT06 1440 X 900 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN141P4 1400 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141W1 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141W3 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141WD 1440 X 900 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN141XF-L01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XF-L03 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XF-L05 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN141XU-L02 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN140AT02 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN140AT05 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN140AT04 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN140AT07 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN140AT17 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN140AT06 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP141WP1 1440 X 900 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
LG LP141WX1 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP141WX3 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP141X10 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
LG LP141X14 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP141X2 1024 X 768 LVDS5 3.3V CCFL2 지원
LG LP141X2-B 1024 X 768 LVDS5 3.3V CCFL2 지원
LG LP141X2-F 1024 X 768 LVDS2 3.3V CCFL2 지원
LG LP141X3(AB) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
LG LP141X5 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
LG LP141X5(B1AP) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
LG LP141X6(A1IB) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
LG LP141X7 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2  지원
LG  LP141X7(C1) 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP141X8(B1) 1024 X 768 LVDS2 3.3V CCFL2 지원
LG LP141XA(A1) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
LG LP141X13 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL2 지원
LG LP141XA-A1NA 1024 X 768 LVDS 3.3V CCFL2 지원
LG LP141XB(C1) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
LG LP140WH1(TL)(A1) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP140WH1(TL)(A2) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP140WH1(TL)(A4) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP140WH1(TL)(B3) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP140WH1(TL)(C3) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP140WH1(TL)(C6) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP140WH1(TL)(D6) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP140WH1(TL)(E2) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP140WH2 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP140WH2(TL)(N1) 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CPT CLAA141XB01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA141XC01 1024 X 768 LVDS2 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA141WB05S 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA141WB02A 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA141WB05A 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA141XD05 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B141EW01 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B141EW02 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B141EW04 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B141PW01 1440 X 900 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
AU B141PW03 1440 X 900 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
AU B141XG01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B141XG05 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B141XG08 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B141XG09 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B141XG10 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B141XN03 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
AU B141XN04 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
AU UB141X01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
AU UB141X03 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
AU B141XG08 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B140XW1 V.0 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B140XW01 V.0 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B140XW01 V.8 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B140XW02 V.2 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B140RW02 1600 X 900 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B140XW02 V.0 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B140XW02 V.1 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
HYDIS HT141WX1 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT141WXB-100 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
IDTech ITXG76D 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
IDTech ITXG77 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
IDTech ITXG77S 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ141K1LB1C 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ141X1LH53 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ141X1LS20 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD141EACV 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD141EAOV 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD141EC7D    1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD141ECMB 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD141ECQF 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD141ECVV 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141C1-L03 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141C3-L01 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141I1-L03 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141I1-L06 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141I1-L07 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141I3-L03 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141X101 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141X202 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141X6-L01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141X7  1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141X8-L04 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141XB-L01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N141X-201 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N140B6-L02 Rev C1 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CHIMEI N140B6-L02 Rev C2 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CHIMEI N140B6-L08 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CHIMEI N140BGE-L21 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CHIMEI N140B6-L06 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
QUANTA QD141X1LH12 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
QUANTA QD141XLLH01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
QUANTA QD141XLLH03 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
QUANTA QD14TL01 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
QUANTA QD14TL02 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
QUANTA QD14XL07 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
QUANTA QD14XL20 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
QUANTA QD141X1-LH01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HITACHI TX36D62VC1CAC 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HITACHI TX36D75VC1CAB 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HITACHI TX36D70VC1CAB 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HITACHI TX36D72VC1CAA 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HITACHI TX36D72VC1FAA 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HITACHI TX36D81VCKAB 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HITACHI TX36D84VC1CAA 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HITACHI TX36D86VC1CAA 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HANNSTAR HSD141PX11 1024 X 768 LVDS4 3.3V CCFL2 지원
HANNSTAR HSD140PHW1-A02 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
HANNSTAR HSD140PHW1-A00 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
HYDIS HT14X11-101 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL1 지원
HYDIS HT14X11-103 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT14X13-101 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT14X14-101 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT14X14-201 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT14X19-110 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT14X1B-100 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT14X1B-201 1024 X 768 LVDS 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT14X1B-202 1024 X 768 LVDS 3.3V CCFL2 지원
INNOLUX BT140GW01 V.0 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
TOPPOLY TD141TGCD1-C1 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
PANASONIC M141NWW1 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
NEC NL10276BC28-11F 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
ACER L141X2-1 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
15인치
LG LP150E01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP150E02 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP150E06 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP150E07 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP150U03 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP150U06 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP150X05 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP150X08 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP150X09 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP154W01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP154W02 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP154WE2 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP156WF4 1920 X 1080 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP157E1-A2T2 1280 X 1024 LVDS202 3.3V CCFL2 LVDS 개조
LG LC150X01(A3) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL5 지원
LG LC150X01(A3)(K2) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL4 지원
LG LC150X02(A4) 1024 X 768 LVDS1 5V CCFL4 지원
LG LC150X02(A4)(K2) 1024 X 768 LVDS1 5V CCFL4 지원
LG LC150X02(TL)(01) 1024 X 768 LVDS1 5V CCFL4 지원
LG LM150X05 1024 X 768 LVDS6 3.3V CCFL3 지원
LG LM150X06(A4)(C3) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL3 지원
LG LM150X08(A4)(K3) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL3 지원
LG LM150X08(A4)(K8) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL3 지원
LG LM150X08(A5) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL3 지원
LG LM150X08(TL)(01) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL3 지원
LG LP150U03(A2)(P1) 1600 X 1200 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP150X1 1280 X 1024 LVDS1 3.3V CCFL3 지원
LG LP150X04(A2M1) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
LG LP150X05(B2) 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP150X08(A3)(K5) 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LP150X2-A2 1024 X 768 LVDS2 3.3V CCFL2 지원
LG LC151X01-C3 1024 X 768 LVDS1 5V CCFL4 지원
LG LC151X01(C3P1) 1024 X 768 LVDS1 5V CCFL4 지원
LG LP156WD1(TLA2) 1600 X 900 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP156WH2 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP156WH3 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LT150X2-124 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT150X3-124 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LT150X3-126 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTM150XH(L5) 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL4 지원
SAMSUNG LTM150XH-L01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL4 지원
SAMSUNG LTM150XO-L01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL3 지원
SAMSUNG LTM150XS-L01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL3 지원
SAMSUNG LTN150X3-124 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN150X3-132 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN150X3-L01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN150XB-L01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN150XB-L03 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN150XC-L01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN150XG-L01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN150XG-L03 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN150XG-L04 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN150XN-L01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN150XR-L01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN150PG 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN150U2 1600 X 1200 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN150XB 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN150XE 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN150XF 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN150XG 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN154AT01 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN154AT07 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN154AT09 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN154AT10 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN154MT02 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN154P1 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN154P2 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN154P3 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN154P4 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN154W1 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN154XA 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN154XB 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN156AT01 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN156AT03 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN154P1-L01 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN154P1-L02 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN156AT02 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN156AT05-H01 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN156AT09-H03 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU G150X1-L01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL3 지원
AU B150XG01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B150XG02 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B150XN01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B154EW01 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B154EW02 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B154EW03 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B154EW04 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B154EW08 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B154SW01 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B156XW01  1366 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B156RW01 1600 X 900 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B156W03 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B156HW01 V.0 1920 X 1080 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B156XW02 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CPT CLAA150PA01  1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA150PB01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA150PB03 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA150XH01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA154WA01 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA154WA02 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA154WA03 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA154WA04 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA154WA05 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA154WA005AN 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA154WB03 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA154WB05 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA154WB08A 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CPT154WB03S 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CPT154WB05S 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CPT CLAA156WA11A 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CPT CLAA156WB11 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CHIMEI N150P2 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N150P3 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N150P5 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N150U3 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N150X3 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N150X6 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N150X4-L06 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
CHIMEI N154I1 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N154I2 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N154I3 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N154I5 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N154I6 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N154Z1 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N154Z3 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N156B3-L01 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N156B3-L02 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI N156B3-L04 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
CHIMEI M150X3-L01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL4 지원
CHIMEI V150X1-L01 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL4 지원
CHIMEI N156C6-L04 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
IDTech IASX12S 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
IDTech IAUX14N 1600 X 1200 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
IDTech ITUX97H 1600 X 1200 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ150F1LH22 1400 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ150X1LC77 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL2 인버터 컨넥터 개조
SHARP LQ150X1LGN7 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL7 지원
SHARP LQ150X1LH62 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL4 지원
TOSHIBA LTD154EX4F 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD154EX4N 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD154EXOK 1280 X 800 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
TOSHIBA LTD154EZOC 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
QUANTA QD15AL01 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
QUANTA QD15AL02 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
QUANTA QD15TL01 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
QUANTA QD15TL02 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
QUANTA QD15TL03 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
QUANTA QD15TL04 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
QUANTA QD15TL07 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
QUANTA QD15XL04 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
QUANTA QD15XL06 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
HANNSTAR HSD150PK14 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
HANNSTAR HSD150PK17 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
HANNSTAR HSD150PU13 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
HANNSTAR HSD150PU15 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
HANNSTAR HSD150PX11 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
HANNSTAR HSD150PX14 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
HANNSTAR HSD150PX16 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
HANNSTAR HSD150PU13-A 1600 X 1200 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
HITACHI TX38D81VC1FAD 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
HITACHI TX38D91VC1CAD 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
HITACHI TX38D94VC1FAF 1366 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
HITACHI TX39D30VC1GAA 1366 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
HITACHI TX39D80VC1GAA 1366 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
HITACHI TX39D99VC1FAA 1366 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 LVDS11 (역방향)
HYDIS HV150UX1 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
HYDIS HT15X11-100 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL4 지원
HYDIS HT15X11-200 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL4 지원
HYDIS HT15X13-100 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL4 지원
HYDIS HT15X13-200 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL4 지원
HYDIS HT15X23-100 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL4 지원
CHIMEI M150XN07 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL3 지원
CHIMEI M150EW01 1280 X 720 LVDS1 3.3V CCFL7 지원
CHIMEI M156B1-L01 1366 X 768 LVDS 5V CCFL7 지원
NEC SVA150XG04TB 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL3 지원
NEC SVA156WX1 1366 X 768 LVDS202 5V CCFL7 LVDS 개조
INNOLUX BT156GW01 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
MITSUBISHI AA150XN07 1024 X 768 LVDS1 3.3V CCFL4  인버터 컨넥터 개조
IBM ITSX95C 1024 X 768 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
IBM ITSX94 1280 X 1024 LVDS 12V SMPS LVDS11개조
16인치
LG LP164WD1 (TLA1) 1600 X 900 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN160AT06 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN160AT06-H01 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN160AT06-T01 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN160AT06-U1 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SAMSUNG LTN160AT03 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
HANNSTAR HSD160PHW1-B00 1366 X 768 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SHARP LQ164D1LD4A 1600 X 900 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ164D1LA4B  1600 X 900 LVDS11 3.3V CCFL7 지원
17인치
SAMSUNG LTM170E4-L01 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
SAMSUNG LTM170EH-L01 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
SAMSUNG LTM170EU-L01 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
SAMSUNG LTM170EU-L05 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
SAMSUNG LTM170EU-L11 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
SAMSUNG LTM170EU-L21 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
SAMSUNG LTN170WX-L05 1440 X 900 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SAMSUNG LTN170BT08 1440 X 900 LVDS11 3.3V CCFL7 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN170MT02 1600 X 900 LVDS11 3.3V CCFL7 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN170WP 1600 X 900 LVDS11 3.3V CCFL7 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN170WX 1600 X 900 LVDS11 3.3V CCFL7 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN170X2 1600 X 900 LVDS11 3.3V CCFL7 LVDS11 (역방향)
SAMSUNG LTN173KT01 1600 X 900 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP170WX2 1400 X 900 LVDS11 3.3V CCFL7 지원
LG LP171WE3 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL7 지원
LG LP171WP4  1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL7 지원
LG LP171WP5 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL7 지원
LG LP171WP7 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL7 지원
LG LP171WX2 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
LG LM170E01(A5)(K9) 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
LG LM170E01(TL)(BJ) 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
LG LM170E01(F5) 1280 X 1024 LVDS 5V CCFL4 지원
LG LC171W03(A4)(K3) 1024 X 768 LVDS1 12V CCFL5 지원
LG LC171W03(A4)(K4) 1024 X 768 LVDS1 12V CCFL5 지원
LG LM171W01(B3)(C1) 1024 X 768 LVDS1 5V CCFL4 지원
LG LM171W03 1024 X 768 LVDS1 12V CCFL5 지원
LG LP171W01(A4)(K2) 1440 X 900 LVDS152 3.3V CCFL2 지원
LG LP171WP7-TLA 1440 X 900 LVDS11 3.3V CCFL3 인버터 컨넥터 개조
LG LM171W02 1440 X 900 LVDS152 3.3V CCFL7 지원
LG LP173WF1 1920 X 1080 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP173WD1-TLA1 1600 X 900 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
LG LP173WD1-TLN1 1600 X 900 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CHIMEI M170EN04 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
CHIMEI M170EN05 1280 X 1024 LVDS202 5V 도시바2램프 지원
CHIMEI M170E1 1280 X 1024 LVDS152 5V CCFL4 지원
CHIMEI M170EG01 VD 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
CHIMEI M170EG02 V7 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
CHIMEI N173O6-L02 1600 X 900 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
CHIMEI N170C2-L01 1600 X 900 LVDS11 3.3V CCFL7 LVDS11 (역방향)
AU B170PW03 1440 X 900 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B170PW04  1440 X 900 LVDS11 3.3V CCFL7 지원
AU B170PW06 1440 X 900 LVDS11 3.3V CCFL7 지원
AU B170UW01 V0 1920 X 1200 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
AU B173RW01 1600 X 900 LVDS11 3.3V LED 지원
AU B173RW01 V.0 1600 X 900 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
AU B173HW01 1920 X 1080 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
SHARP LQ170M1LA04 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ170M1LA2A 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ170M1LA4B 1680 X 1050 LVDS11 3.3V CCFL2 지원
SHARP LQ173WD1 1600 X 900 I-PEX 3.3 / 12V LED LED 지원
HYDIS HT17E-100 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
HYDIS HT17E13-100 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
CPT CLAA170EA 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
CPT CLAA170EA07P 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
ACER L170E3 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL3 지원
QUANTA QD170E1LG03 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
18인치
LG LM185WH1-TLA1 1366 X 768 LVDS202 5V CCFL7 지원
LG LM185WH1-TLB1 1366 X 768 LVDS202 5V CCFL7 LVDS 개조
SAMSUNG LTN184HT01 1920 X 1080 LVDS11 3.3V CCFL7 지원
CHIMEI N184H4-L04 1920 X 1080 LVDS11 3.3V CCFL7 지원
CHIMEI M185B1-L01 1366 X 768 LVDS202 5V CCFL4 LVDS 개조
CPT CLAA185WA 1366 X 768 LVDS202 5V CCFL7 지원
19인치
LG LM190E08 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
LG LC190WH1 1366 X 768 LVDS202 5V CCFL7 지원
SAMSUNG LTM190M2-L31 1440 X 900 LVDS202 5V CCFL4 지원
CHIMEI M190EG02 V4 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
CHIMEI M190E5-L0E 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
CHIMEI M190A1-L07 1440 X 900 LVDS202 5V CCFL4 지원
CHIMEI M190AW01 1440 X 900 LVDS202 5V CCFL4 지원
HANNSTAR HSD190MEN3-A 1280 X 1024 LVDS202 5V CCFL4 지원
INNOLUX  MT190AW02-VY 1440 X 900 LVDS202 5V CCFL4 지원
20인치
SAMSUNG LM201W01-L01 1680 X 1050 LVDS11 5V CCFL4 인버터 컨넥터 개조
SAMSUNG LTM201UX-L01 1600 X 1200 LVDS152 5V CCFL4 지원
SAMSUNG LTM200KT01 1600 X 900 LVDS202 5V CCFL4 지원
SAMSUNG LM200WD1-TLA1 1600 X 900 LVDS202 5V CCFL4 지원
SAMSUNG LM201U03 1600 X 1200 LVDS11 18V CCFL개조 LVDS 케이블 개조
22인치
CHIMEI M220EW01 V0 1680 X 1050 LVDS202 5V CCFL4 지원
CHIMEI M220Z1-L01 1680 X 1050 LVDS202 5V CCFL4 지원
CHIMEI M220Z1_L03 1680 X 1050 LVDS202 5V CCFL4 지원
CHIMEI M216H1-L01 1920 X 1080 LVDS202 5V CCFL4 지원
LG LM220WE1 1680 X 1050 LVDS202 5V CCFL4 지원
LG LM220WE4 1680 X 1050 LVDS202 5V SMPS 지원
SAMSUNG LTM220M1-L01 1680 X 1050 LVDS202 5V CCFL4 지원
CPT CLAA220WA-01 1680 X 1050 LVDS202 5V CCFL4 지원
CPT CLAA215FA-01 1920 X 1080 LVDS202 5V CCFL4 지원
CPT CLAA220W01 1680 X 1050 LVDS202 5V CCFL4 지원
AU T216XW01V 1366 X 768 LVDS202 5V CCFL4 LVDS 케이블 개조
23인치
SAMSUNG LTM230HT01 1920 X 1080 LVDS202 5V CCFL4 지원
LG LM230WF1 1920 X 1080 LVDS202 5V CCFL4 지원
24인치
AU M240HW01 1920 X 1080 LVDS202 5V LED 지원
26인치
SAMSUNG LTA260AP01 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
CHIMEI V260B1-L01  1366 X 768 LVDS 5V SMPS 지원
AU T260XW02 1366 X 768 LVDS 5V SMPS 지원
32인치 
LG LC320W1 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
LG LC320WXN-SBD1 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
SHARP LK315T3LZ54 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
CHIMEI V315B5-L01 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
CHIMEI V320B1_L06 1366 X 768 LVDS 5V SMPS 지원
CHIMEI V315H1-LH1 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
CPT CLAA320WA01 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
SAMSUNG LTA320AA05 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
SAMSUNG LTA320W2-L14 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
SAMSUNG LTI320AA02 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
37인치 
LG LC370WUE-SGB1 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
AU T370XW02 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
42인치 
LG LC420WU 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
LG LC420WXN-SBA1 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
CHIMEI V420B1-LH1 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
AU T420XW01V6 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
46인치 
SAMSUNG LTA460HT-LH2 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
SAMSUNG LTI460HA01 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
SHARP LK460D3LA28 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
SHARP LK460D3LZ18 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
SHARP LK460T3LZ1AZ 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
AU T460HW02 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
AU T460HW03 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
CHIMEI V460H1-LH5 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
47인치 
LG LC470WUF 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
LG LC470WUN 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
LG LC470WX1-SLA1 1366 X 768 LVDS 12V SMPS 지원
52인치 
LG LC520WU2-SLA2 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
CHIMEI V546H1-LH1 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
SHARP LK520D3LZ8X 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
SAMSUNG LTA520HA02 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원
SAMSUNG LTA520HA04 1920 X 1080 LVDS 12V SMPS 지원

bottom_left.gif

bottom_company.gif

bottom_coop.gif

bottom_use.gif

bottom_personal.gif

bottom_right.gif